ብዛዕባና

መደብ ፍሉይ ድሌት ዝተፈላለዩ ኣካላዊ፣ ስነ-ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ፀገማት ዘለዎም ብርክት ዝበሉ ክፋል ሕብረተሰብና ፀገማቶም ኣብ ምፍታሕን ብሉፅ ተሞኩሮኦም ናብ ህዝቢ ብምግዋሕ እጃሙ እናተፃወተ ዝርከብ ሰሙናዊ መደብ ቴሌቪዥን ትግራይ እዩ። እዚ መደብ ብዘቕርቦም ዛዕባታት ዛጊድ ቀልቢ ሕብረተ ሰብ ዝስሓበ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብመንግስቲ ክፍትሑ ዘይክኣሉ ብርክት ዝበሉ ማሕበራዊ ፀገማት እውን ፈቲሑን እናፈትሐን ዘሎ እዩ፡፡

ትኹረት እዚ መደብ ብተፎጥረኣውን ሰብ ሰራሕን ሓደጋታት ኣካላውን ስነኣእምሮኣውን ጉድኣት ዝበፅሖም ብርክት ዝበሉ ወገናት ኣብ ክንዲ ብፍሉይ ምድጋፍን ምትብባዕን መግለላይ ብዝኾነ ኣተሓሳስባ ኣንታ ዕቡድ፣ ፈዛዝ፣ ደደብ፣ ፀማም፣ ዕዉር፣ ሓንካስ ወዘተ እናበልካ ሽማት ብምውፃእ ትሕቲ ሰብ ኮይኖም ኣብ ገዛ ተዓፅዮም መዋእል ሂወቶም ክደፍኡ ይግበሩ ንዘለዉ ምሕጋዝ እዩ። እዚ ድማ በቢ ውሻጥኡ ዘለዉ ከምዚኦም ዝበሉ ወገናት ናብ መድረኽ ክመፁ ብምግባር ናይ ተፀባይነት ኣተሓሳስባ ክስበርን ናይ መልመዓይነት ኣተሓሳስባ ክነግስን ብምስግጋር ሸኽሚ መንግስትን ሕብረተሰብን ብምቅላል ይትግበር። ኣብ ሕብረተሰብና ዓብዪ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ብምምፃእ ሰብ ፍሉይ ድሌትውን ከም ሃገሮም ኣብ ልምዓት ዓዶም ብንጥፈት ብምስታፍ ዓርሶምን ሕብረተሰቦምን ክልውጡ ከምዝኽእሉ ንምርኣይ ዘኽእል መደብ ኮይኑ ብዝግባእ ተሓሲቡሉ ዝተጀመረ እዩ።

ብምዃኑ ድማ እዚ መደብ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ ን2 ዓመት ዝኣክል ናብ ሕብረተሰብ ብምግዋሕ ብርክት ዝበሉ ዓወታት ሓፊሱ እዩ። ንምጥቃስ ዝኣክል ድማር ውፅኢት መደብና እንትንርኢ ንቕሓተ ሕሊና ሕብረተሰብና ንኽዓቢ እጃሙ ብምፅዋቱ ንብዙሕ ዓማውቲ ተሓቢኦም ኣብ ገዛ ተዓፅዮም ዝነበሩ ወገናትና ናብ ሚድያን ሕብረተሰብን ንምውፃእ ዘለዎም ድሌት እናዓበየ መፅዩ፣ ብኣካላዊ ጉድኣቶም ከይተሰናኸሉ ዝገርሙ መረኣያ ዝኾኑ ስራሕቶም ናብ ሚድያ ብምቕራብና እቲ ምንም ኣካላዊ ፀገም ዘይብሉ ሰብ ሕልንኡ ብምውቃስ “ንክትሰርሕ እንተወሲንካ ዘይከኣል የለን ኩሉ ነገር ይከኣል እዩ!!” ዝብል ኣተሓሳስባ ክሰርፅ ገይሩ እዩ፣ ናይ ብርክት ዝበሉ ሰብ ፍሉይ ድሌት ወገናትን ቤተሰቦምን ኢኮኖሚያዊ ፀገሞም ክፍታሕን ስነ-ልቦናዊ ስብእነኦም ክምለስን ገይሩ እዩ፣ ኣብ መንጎ ህዝቢታት ትግራይን ኤርትራን ናይ ምትሕግጋዝን ምትሕልላይን መንፈስ ንኽዓቢ ውን እዚ መደብ ናይ ባዕሉ እጃም ኣበርኪቱ እዩ። ብመዳይ ገንዘብ ዛጊድ ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ናብ ዝምልከቶም ወገናት ክበፅሕ ኣኽኢሉ እዩ- መደብና መደብ ሰብ ፍሉይ ድሌት።

0