ዕላማ

ሓፈሻዊ ዕላማ

ሓፈሻዊ ዕላማ መደብ ሰብ ፍሉይ ድሌት ኣካላዊ፣ ስነ-ኣእምሮኣዊ፣ ማሕበራዊ ፀገማት ዘለዎም ክፋላት ማሕበረሰብ እናፈተሽካ ዘለዎም መረኣያነት ብሉፅ ተሞክሮኦምን ዘጋጥምዎም ፈተነታትን ናብ መድረኽ ክወፁ ብምግባር ስርፀት ለውጢ ድሑር ኣተሓሳስባ ብምክያድ ንቕሓተ ሕሊና ሕብረተሰብና ሓፍ ንኽብል ከምኡ ድማ ፀገማቶም ንምፍታሕ ካብ መንግስቲ፣ ውልቀ ሰብ ሃፍትን ከምኡውን ኣብ ወፃእን ውሽጢ ዓድን ካብ ዝርከብ ማሕበረሰብና ሓገዝ ዝረኽብሉ ዕድል ንምፍጣር  ዘኽእል ተኸታተልትን መምሀርትን ስራሕቲ ብምስራሕ ኩለመዳይ ተሳትፎ ሰብ ፍሉይ ድሌት ንምሕያል እዩ።

ዝርዝር ዕላማታት

ቀንዲ ዝርዝር ዕላማታት መደብ ሰብ ፍሉይ ድሌት ከምዝስዕብ ተቐሚጡ ኣሎ

  1. ተኣምራዊ ስራሕቲ ሰብ ፍሉይ ድሌት ብሚድያ ብምግዋሕ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ድሑር ኣተሓሳስባ ኣይክኣልን በሃላይነት ክዳኸም ብምግባር ኣብ ልምዓት ዓዲ ብዕቱብ ዝነጥፍ ዜጋ ምፍጣር፣
  2. ብሰንኪ ዝነበረ ድሑር ኣተሓሳስባን ትሑት ግንዛበን ሕብረተሰብና በቢ ገዝኡ ተዓፅዮም ዘለዉ ኣካላዊን ስነ-ኣእምሮኣዊን ጉዱኣት ዘለዎም ህፃውንቲ ብሚድያ ብምግዋሕ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ግልጋሎት (ትምህርቲ፣ ሕክምናን ካልኦትን) ክኾኑን ሕብረተሰባዊ ንጥፈታት ከካይዱን ዕድል ምፍጣር፣
  3. ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ማሕበራውን ጥዕናውን ፀገማት ዝወደቑ ሰብ ፍሉይ ድሌት ወገናትና ብሚድያ ብምቅላሕ ቅልጡፍ ዜግነታዊ ሓላፍነት ዝስመዖም ሰብ ሃፍትን ገበርቲ ሰናይን ብምዕዳም ሓገዝ ዝረኽብሉ ጥጡሕ ባይታ ምፍጣር፣
  4. ኣብ ሕብረተሰብና ባህሊ ምትሕግጋዝ ብምሕያል ስጡም ሓድነት፣ ፍቕርን ሓልዮትን ንኽፍጠር መደብና ናይ ባዕሉ እጃም ክፃወት ምፅዓር፣
  5. ፀገም ሰብ ፍሉይ ድሌት ንመንግስቲ ጥራሕ ዝድርበ ሓላፍነት ከምዘይኾነን ሕብረተሰብና ነኒ ባዕሉ ክተሓጋገዝ ከምዘለዎን ብምንቃሕ ፈታሒ ፀገም ንኽከውንን ኣብ መንጉኡ ዘሎ ፍልልይ ዘይምዕሩይ ኣነባብራ ከስተኻክልን ምፅዓር፣
  6. ኣካላዊ፣ ስነ-ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ፀገማት ኣብ ዘለዎም ክፋላት ማሕበረሰብ ፅንዓት ከካይዱ ዝደልዩ ትካላት ከም ተወሳኺ እታወት ኮይንካ እጃምካ ምፅዋት ዝብሉ ቀንዲ ዝርዝር ዕላማታትና እዮም።
0